กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผ้าบ้านขัวก่าย

 

 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรื่องผ้าย้อมครามธรรมชาติสกลนคร

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿


การหมัก การกวนคราม😍😍😍
ขบวนการย้อมครามธรรมชาติอย่างพิถีพิถันในการปรุงหม้อย้อม🧵🧵🧵
ครามธรรมชาติจากการปลูกที่มีการดูแล ทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูก🌿🌿

ครามธรรมชาติจากการปลูก
ที่มีการดูแลทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การปลูก
ขั้นตอนตัดเย็บได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)🧶🧶🧶🧶

แบบร่างครั้งที่ 1 

กับถุงบรรจุภัณฑ์ ตุ้มโฮมผ้าครามของกลุ่มแม่บ้านแปรรูปผ้าบ้านขัวก่าย

กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผ้าขาวม้าบ้านขัวก่ายหมู่ที่๑ตำบลขัวก่ายอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่๑๐มกราคม๒๕๕๖วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเดิมเป็นกลุ่มเกษตรซึ่งเป็นรุ่นแรกมีกิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรุ่นต่อมาไม่สานต่อกิจกรรมปลุกหม่อนเลี้ยงไหมจึงหันมาทอผ้าขาวม้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชำนาญกว่าต่อมาผลิตภัณฑ์กลายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนผลิตง่ายราคาถูกกว่า มีประโยชน์ใช้สอยนานัปการสมาชิกได้ช่วยการเพิ่มมูลค่าสินค้าที่มีอยู่ ให้เป็นผลิตภัณฑ์หลายๆชนิดและได้เริ่มแปรรูปผ้าขาวม้าปี ๒๕๕๖ สู่ตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไปประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา ๙ ปีและได้ทำมามีสินค้ามากมาย